Gå videre til innhold
Telenor Sier: Ny nasjonal ekomplan - uten de nødvendige avklaringer

Nyhet -

Telenor Sier: Ny nasjonal ekomplan - uten de nødvendige avklaringer

I Telenor er vi godt fornøyd med at regjeringen på vesentlige punkter har valgt å lytte til industrien. Men på ett sentralt punkt mener vi regjeringen viker unna en stor mulighet til virkelig å få fart på bredbåndsbyggingen i Norge - nemlig mangelen på en klar anbefaling om ensartede og nasjonale graveforskrifter, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

I dag sitter Telenor og andre bredbåndsaktører i møter med nesten samtlige kommuner og diskuterer gravedybde, graveteknikk, og krav til reasfaltering. Det er ikke implementert en felles standard for dette.

Fra Telenors ståsted er det klart at ekomplanen klargjør retningen for den nasjonale bredbåndspolitikken, med tidfesting av når høykapasitets bredbånd tilsvarende minst 100 megabit per sekund skal være tilgjengelig for 90 prosent av landets husstander. Dette skal være oppnådd innen 2020.

Langt mindre klart er det hvordan regjeringen vil følge opp kravet om ensartede regler for legging av bredbåndskabel langs kommunal og fylkeskommunal vei.

– Vi trenger ikke mer uklarhet her, men faktisk gjennomføring av det regjeringen har lovet helt siden sin tiltredelse, nemlig en nasjonal graveforskrift for hele Norge, sier Berit Svendsen.

Lokale framføringsregler betyr mye for prisen på utbygging og drift av bredbånd. Allerede i regjeringserklæringen fra høsten 2013 (Sundvold-erklæringen) klargjorde regjeringen at de ville “fastsette en nasjonal graveforskrift for bredbånd”. Nå i ekomplanen heter dette (s. 163 i meldingen):

 • Det skal være enkelt å bygge ut bredbåndsnett.
 • Reglene for legging av bredbåndskabel langs kommunal og fylkeskommunal vei skal være mest mulig ensartet.

 • Regjeringen trenger ikke lete etter løsningen

  For løsningen er allerede servert, i form av en veileder som bredbåndsbransjen og kommunesektoren ved Vegforum for byer og tettsteder (VBT) fikk utarbeidet i 2015. Denne kan regjeringen fint velge å formalisere som forskrift.

  Selv om formuleringene i ekomplanen er imøtekommende for de hensyn bredbåndsbransjen er opptatt av, er det fremdeles høyst uklart hva regjeringen rent faktisk vil foreta seg.Dette er ikke vi fornøyd med. Dermed har vi en jobb å gjøre når Stortinget skal behandle ekomplanen.

  Samtidig med innsatsen vi nå blir nødt til å gjøre overfor Stortinget, vil vi gjenta oppfordringen til regjeringen: Veiloven (veglova) gir adgang til å fastsette en nasjonal forskrift om hva slags gravebestemmelser som skal gjelde for kommunale og fylkeskommunale veier, herunder også hvilke avgifter eller gebyrer kommuner kan kreve.

  Skulle departementet av en eller annen grunn vegre seg for å bruke forskriftsregulering, har vi fra Telenor dessuten pekt på at man alternativt kan velge å regulere vilkårene for lokal framføring av bredbånd gjennom lovendring. En dagsaktuell mulighet ligger i å forankre dette i høringen man uansett må gjennomføre, angående nasjonal gjennomføring av nytt EU-direktiv om tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av høyhastighets elektronisk kommunikasjonsnettverk (2014/61/EU).

  Direktivet gir ikke i seg selv anføring på hvordan framføring i kommunale veibaner skal håndteres. Ut i fra en nasjonal vurdering av hvilke hindringer som særlig utfordrer kostnadene ved bredbåndsutbygging i Norge, skulle formålet med direktivet være godt fulgt opp dersom vi her hjemme benyttet anledningen til også å rydde i de mange lokale graveregler og gebyrbestemmelser.

  – Det skulle derfor være unødvendig å nok en gang bruke tid på spørsmålet om regulering av kommunenes håndtering av bredbåndsutbygging. I stedet burde vi greie å ta en ny nasjonal bredbåndsdebatt uten å bruke tiden på lokale graveregler, sier Svendsen.

  Uten avklaringer om forholdene “under bakken” blir det vanskelig å lykkes med digitaliseringsstrategiene “i skyen”. Derfor vil vi måtte påpeke sammenhengen mellom vilkårene for framføringen av fiber og prisen for å lykkes med de digitale ambisjonene.

  Emner

  Tags

  Relatert materiale