Følg Telenor Norge

Telenor sier: Trenger handling for å digitalisere Norge

Nyhet   •   jun 14, 2016 15:22 CEST

Se større versjon av illustrasjonen under relatert.

(Fornebu, 14. juni 2016) Mindre og mer investeringsvennlig regulering, nasjonal forskrift for kommunale grave- og gebyrregler og økt samarbeid om sikkerhet er viktig å få på plass. Slik lyder Telenors innspill i høring om Digital agenda i Stortinget.

Tirsdag arrangerte Transport- og kommunikasjonskomiteen høring, hvor sentrale aktører i det digitale Norge var invitert for å belyse ulike sider ved meldingen. En samlet IKT-bransje leverte tidligere i år felles innspill som handlet om mer og bedre bruk av ekomtjenester, bygge og fornye infrastruktur og sørge for sikre og robuste nett. Dette er viktige byggesteiner i digitaliseringen av Norge. 

– Ser vi IKT-industrien under ett, foretas det enorme investeringer hvert eneste år for å bidra til omstilling og arbeidsplasser og utvikling av nye nett og tjenester. Men det skapes også verdier indirekte. Produktivitetskommisjonen viste hvordan andre næringer og sektorers investeringer i IKT-kapital har bidratt sterkt til produktivitetsvekst. Digitalisering har med andre ord en solid effekt for hele samfunnet, fastslo Svendsen.

Ekomplan med mangler
Et eget kapittel i meldingen er viet Nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon, eller ekomplanen i forenklet form. Det er på mange måter et målsettingsdokument, hvor føringer og prioriteringer forankres politisk. Der gis det politiske signaler som får betydning for senere utredninger og vedtak på området. Derfor er det helt avgjørende for Telenor å spille inn sine synspunkter til det politiske miljøet. 

– Vi synes at den digitale agendaen gir et godt og oppdatert veikart for digitalisering av offentlig sektor, men Ekomplanen mangler dessverre flere viktige avklaringer, poengterte Svendsen i sitt innlegg for komiteen.

Fortsatt gravetrøbbel
En av de store utfordringene for bransjen er at det fortsatt ikke er felles grave- og gebyrregler på kommunalt nivå. Lokale graveregler betyr mye for prisen på utbygging og drift av bredbånd og på bransjens mulighet til å sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet. Det er dessverre fortsatt uklart hvordan kravet om ensartede regler for legging av bredbåndskabel langs kommunal og fylkeskommunal vil følges opp av myndighetene. 

 ”Name

Telenors sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, administrerende direktør Berit Svendsen og regulatorisk direktør Siri Kalager.

«Etter 17 års diskusjoner om hva som er rimelige vilkår for etablering av ekominfrastruktur med kommuner som vektlegger ulike behov, er det på høy tid at regjeringen skjærer gjennom og fastsetter et regelverk som evner å balansere de ulike hensynene», skriver Telenor i sitt høringsnotat.

Hindrer modernisering
Et annet ankepunkt fra Telenors side, er et regulatorisk regime som på mange måter er utdatert og som strider mot viktige målsettinger i ekomplanen. I den gjør regjeringen det klart at tre konkurrerende mobilnett er et overordnet mål, at det skal lønne seg å investere i ekom og at «minimumsregulering» skal være et styrende prinsipp. På tross av disse politiske styringssignalene har Nkom valgt å varsle vedtak om regulert tilgang til Telenors mobilnett. Det innebærer at tilsynsmyndigheten vil gjeninnføre tjenesteleverandørtilgang og at den foreslår innføre en inngripende form for prisregulering gjennom en detaljert marginskvistest. 

– Vi mener at en slik regulering går på tvers av både sentrale målsettinger og den generelle, regulatoriske trenden i Europa. Et annet eksempel på en lite hensiktsmessig regulering, er knyttet til nødvendig modernisering av nettet. Her opplever vi at vi må vente hele tre år på å ta i bruk nye teknologier som vektorisering og G.fast i kobbernettet. Med slike hindringer blir det vanskelig å oppfylle bredbåndsmålene, konstaterte Svendsen.

Samarbeide om sikkerhet
Det er i dag økte forventninger til sikkerhet, men samtidig uklarhet om mål og metoder for hvordan disse forventningene skal innfris. Det er en klar utfordring til bransjen, som bør overføre de positive samarbeidserfaringene til det videre arbeidet med å utvikle sikre og robuste nett. 

– Vi har mer å vinne dersom vi jager dette målet sammen, enn hver for oss. Publikums forventninger, samt Stortingets og regjeringens ønsker om økt sikkerhet, krever felles innsats og samarbeid. Derfor er det også klokt å ta seg tid til det utredningsarbeidet som regjeringen legger opp til i ekomplanen, poengterte Svendsen avslutningsvis.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com